Sayfa 01

GIDA AMBALAJ MALZEMELERİ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

01. Giriş
02. Çöp Ve Katı Atıkların Geri Kazanılması
02.01. Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm
02.02. Geri Dönüşümün Yaraları Nelerdir
02.03. Çöplerin Geri Kazanılması
02.04. Ambalaj Materyallerinin Geri Dönüşümü
02.05. Karışık Halde Bulunan Atık İçerisindeki Farklı Materyallerin Ayrılması
02.06. Geri Dönüşüm Uygulama Aşamaları
03. Ambalaj
03.01. Ambalajın Tarihçesi
03.02. Ambalajın Görevleri
03.03. Gıdaların Ambalajlanması
03.04. Ambalajdan Beklentiler
03.05. Ambalaj Maddelerinin Seçimini Etkileyen Etmenler
03.06. Ambalaj Üzerindeki İşaretler
04. Gıdaların Ambalajlanmasında Kullanılan Materyaller
04.01. Cam Ambalajlar
04.01.01. Cam Ambalajların Özellikleri
04.01.02. Cam Ambalaj Tipleri
04.01.03. Cam Ambalajın Bazı Kalite Özellikleri
04.01.04. Geri Kazanılabilir Cam ve Cam Mamulleri
04.01.05. Geri Kazanılamayan Cam ve Cam Mamulleri
04.01.06. Cam Ambalajların Geri Dönüşümü
04.02. Kağıt Ambalajlar
04.02.01. Kağıt Çeşitleri ve Kağıt Esaslı Ambalajlar
04.02.02. Kağıt Ambalaj Atıklarının Geri Toplanması
04.02.03. Kağıt Ambalajların Geri Dönüşümü
04.02.04. Türkiye’de ve Dünya’da Kağıt Ambalajların Geri Dönüşümü
04.03. Metal Ambalajlar
04.03.01. Gıdalarda Kullanılan Metal Ambalajlar
04.03.02. Metal Ambalaj Materyallerinin Geri Dönüşümü
04.03.02.01. Alüminyum ambalaj atıklarından ısı enerjisi elde edilmesi
04.04. Plastik Ambalajlar
04.04.01. Plastik Ambalajların Geri Dönüşümü
05. Yasal Düzenlemeler
05.01. Türkiye’de Genel Durum
05.02. Avrupa’da Genel Durum
05.02.01. Avrupa Birliği Aday Ülkelerinin Ambalaj Direktifi ile Uyum Konusundaki Çalışmaları
05.02.01.01. A.B. Aday ülkelerinde ambalaj ve geri kazanım yasalarındaki uyum durumu
05.02.02. Avrupa’da Yapılan Çalışmalar ve Uygulamalar
05.02.03. Ambalaj ve Ambalajlı Atık Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi
06. Sonuç
07. Kaynaklar

01. GirişArtan nüfus, yaşam standartlarının yükselmesi, sanayileşme, kentleşme gibi olguların sonucunda ambalajlanmış gıda maddelerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Ne var ki gıda üretimi ülkelere, ülkelerin coğrafi özelliklerine, ülkenin gelişim düzeyine bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Gıda üretiminin yetersiz kaldığı ülkelerde insanlar gıdaya daha rahat erişebilme ve gıdayı daha uzun süre muhafaza edebilme ihtiyacı duymaktadır. Buda gıdanın ambalajlanarak muhafaza edilmesinin önemini arttırır.
Gelişmiş ülkelerin bir çoğu katı atıklarla ilgili sorunlarını halletmiş olmalarına rağmen, ekonomik açıdan gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda bu konu önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Çevresel bilinci gelişmiş ülkelerde katı atıklar konusunda hazırlanmış olan yasal düzenlemeler ve yürütülen uygulamaların özünde, olabildiğince az atıklı üretimin desteklenmesi ve bunun üretiminden başlanarak tüketimin son halkasına kadar tasarlanması, katı atıkların hammadde veya başka amaca yönelik olarak yeniden kullanılması toprak, hava, su ortamına ve canlılara zarar vermeyecek şekilde nihai bertarafın