Sayfa 25

Belediyelerin Görev ve Yetkileri
Madde 8- Belediyeler,
a) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte, ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamak/hazırlatmak, bu amaçla oluşturulacak planları onaylamakla,
b) Ambalaj atıklarını ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte kaynağında ayrı toplamak/toplatmakla,
c) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemekle,
d) Kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesisleri kurmak, kurulmasını sağlamak veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanmakla,
e) Ambalaj atıklarını evsel atık toplama araçlarına almamak, buna yönelik tedbirleri almak ve gerekirse yaptırım uygulamakla,
f) Ambalaj atıklarını düzenli depolama sahalarına kabul etmemek ve bununla ilgili önlemleri almakla,
g) Ayrı toplama çalışmaları ile ilgili bilgileri Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle,
h) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmalara katkıda bulunmakla, yükümlüdürler.

Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri
Madde 9- Ambalaj üreticileri,
a) Ambalajın tasarım aşamasından başlayarak, kullanım ve kullanım sonrasında en az atık üretecek ve çevreye en az zarar verecek şekilde ambalaj üretmekle,
b) Ambalajın üretimi sırasında, 14 üncü maddede verilen sınır değerler ile Ek-1’de verilen temel koşulları sağlamakla,
c) Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla,
d) Ambalajların üzerinde geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile ambalajın cinsine göre Ek-2’de verilen numara ve kısaltmayı bulundurmakla,
e) Piyasaya sürenlerin kabul etmeleri durumunda ürettikleri ambalajları, bu yönetmelikteki hedefler doğrultusunda toplamak, geri dönüştürmek ve geri kazanmak; buna yönelik tedbirleri almak, toplama ve geri kazanım sistemini kurmak/kurdurmak; bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamak ve bu işlemleri belgelemekle,
f) Bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ambalajlar hakkında Ek-4’de verilen “Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu”nu doldurarak Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle,
g) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmalara katkıda bulunmakla, yükümlüdürler.

Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri
Madde 10- Piyasaya sürenler,
a) Ürünlerinin ambalajlanması sırasında, ürünün kullanımı sonrası en az atık üretecek ve geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik olacak ambalajları kullanmakla,
b) Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajları tercih etmekle,
c) Piyasaya sürdükleri ürünlerin ambalaj atıklarını bu Yönetmelikteki hedefler doğrultusunda geri toplamak, tekrar kullanmak, geri dönüştürmek ve geri kazanmakla; buna yönelik tedbirleri almak, toplama ve geri kazanım sistemini kurmak/kurdurmak, bu işlemleri belgelemek ve bu faaliyetleri içeren ambalaj atıkları yönetim planını Bakanlığa sunmakla,
d) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda belediyeler ile işbirliği yapmak ve koordinasyonlu çalışmakla,
e) Ambalaj atıklarının toplanması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla,
f) Piyasaya sürülen ambalajların etiketlerinin üzerinde, geri kazanılabilir ambalaj sembolü ile Bakanlıkça verilecek kod numarasını veya dahil oldukları yetkilendirilmiş kuruluşa ait sembolü bulundurmakla,
g) Bakanlığın belirlediği hedeflere ulaşmak amacıyla, Bakanlıktan geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile çalışmakla,
h) Bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ürünler hakkında Ek-5’de verilen “Piyasaya Süren Müracaat Formu”nu doldurarak Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle,